Loading
Grand Hotel Senica

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Benfinal spol. s.r.o., – prevádzkovateľ Grand Hotel Senica***

Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Benfinal spol. s.r.o., - prevádzka Grand Hotel Senica *** (ďalej len hotel), ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XIII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom. Klient uznáva tieto podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiavať. 


I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI 

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail, fax) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania. Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do 18.00 hod. v deň pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty hotel účtuje 100% ceny prvej noci.


II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY 

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:

a) Ubytovanie s počtom osôb do 15 :

Záloha a platba:
50% z celkovej ceny za ubytovanie 30 – 15 dní pred príchodom zostávajúca platba pri odchode účastníka.

Podmienky pre stornovanie :
Storno viac ako 15 dní pred príchodom bez poplatkov
7 dní pred príchodom 25% z celkovej sumy
3 dní pred príchodom 50% z celkovej sumy
1 deň pred príchodom 100% z celkovej sumy

b) Ubytovanie s počtom osôb nad 15 :

Záloha a platba:
50% z celkovej ceny za ubytovanie 45 – 30 dní pred príchodom zostávajúca platba pri odchode účastníka.

Podmienky pre stornovanie :
Storno viac ako 30 dní pred príchodom bez poplatkov
15 dní pred príchodom 25% z celkovej sumy
10 dní pred príchodom 50% z celkovej sumy
3 dni pred príchodom 100% z celkovej sumy


III. ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB 

Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 5 pracovných dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi vyúčtuje. Garantovaný počet osôb v deň konania akcie môže byť znížený maximálne o 10% (do 30 osôb) alebo 5% (nad 30 osôb). Pokiaľ bude garantovaný počet osôb navýšený o viac než 10% (do 30 osôb) alebo 5% (od 30 osôb), prosíme o pochopenie, že prípadne nebude možné jedlá servírovať vo vopred stanovenom poradí. Objednávky jedál, nápojov, cigariet a pod. nad tento rámec budú vyúčtované zvlášť.


IV. VYÚČTOVANIE NÁPOJOV

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.


V. OBČERSTVENIE, KLIENTOM PRINESENÉ JEDLÁ A NÁPOJE 

Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 2 hodín od počiatku servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov a noriem EÚ hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať z hotela jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických či nealkoholických) do hotela. V prípade porušenia tohto zákazu si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené nápoje paušálny poplatok 6 €/osoba za 1 nápoj. Ďalej si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať jedlo, ktoré klient zruší, či zmení 3 dní pred konaním akcie.


VI. CENY A PLATBA 

Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto pripočítajú k ponúkaným cenám. - faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia - pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky - prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby - platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní služieb hotela, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z mini baru a pod.). K realizácii platby kartou musí klient predom udeliť svoj písomný súhlas. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže hotel od 22.00 hod. účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.


VII. ZÁLOHA NA OSTATNÉ SLUŽBY

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platí nasledujúce :
a) akcia s počtom osôb do 30 : 50% z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 15 dní pred konaním akcie
b) akcia s počtom osôb nad 30 : 25% z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 30 dní pred konaním akcie, ďalších 50% z celkovej čiastky za objednané služby najneskôr 15 dní pred konaním akcie. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia. Doplatok za poskytnuté služby je splatný 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. 


VIII. PODMIENKY PRE STORNOVANIE

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné storno podmienky:

a/ akcia s počtom osôb do 30:
storno viac ako 15 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov
storno 15 - 10 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby storno 9 - 7 dní pred termínom konania akcie: 50% z celkovej čiastky za objednané služby
storno 6 - 3 dni pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby storno menej ako 2 dni pred termínom konania akcie: 100% z celkovej čiastky za objednané služby

b/ akcia s počtom osôb nad 30: 
storno viac ako 30 dní pred termínom konania akcie: bez poplatkov
storno 30 - 15 dní pred termínom konania akcie: 25% z celkovej čiastky za objednané služby storno 14 - 7 dní pred termínom konania akcie: 50% z celkovej čiastky za objednané služby storno 6 - 3 dní pred termínom konania akcie: 75% z celkovej čiastky za objednané služby storno menej ako 2 dní pred termínom konania akcie: 100% z celkovej čiastky za objednané služby


IX. CENNÉ PREDMETY

Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do trezoru, úschovy na recepcii hotela. Inak hotel v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.


X. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE

Klient ručí za všetky škody, ktoré hotelu spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina hotela, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Hotel je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné poistky. 


XI. OSTATNÉ DOJEDNANIA

Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta. 

Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky s montážou a demontážou spojené náklady idú k tiaži klienta. 

Nájom a priestor – zjednaný prenájom priestorov zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii.

Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom hotela. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol  technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina. V prípade, že klient využije vlastné technické vybavenie, zvýši sa cena za prenájom priestorov o 20% . 

Názov a logo hotela – použitie názvu alebo loga hotela pre médiá, tlač a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom hotela. Pokiaľ nebol hotel vopred informovaný, je na jeho uvážení, či akciu stornuje bez nároku druhej zmluvnej strany na náhradu vynaložených nákladov. 


XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 Obidve zmluvné strany môžu najneskôr tri mesiace pred dohodnutým termínom poriadanej akcie od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez úhrady storno poplatkov. Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď : 

- bude akcia rušiť prevádzku hotela
- bude ohrozené dobré meno a bezpečnosť hotela a jeho hosťov
- vyššia moc alebo iné mimoriadne okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným.

  
Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok na náhradu škody.


XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1) Hotel neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
2) Zvieratá nie sú povolené, ak nebolo hotelom dohodnutá výnimka.
3) Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.
4) Pobyt zákazníkov v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok Grand Hotel Senica***, ktorý je pre  hostí záväzný bez výnimky.
5) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení. 

Potvrdením potvrdzujete, že s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.


  • Home
  • Obchodné podmienky